Các trường hợp khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước  không phải xin phép

Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng...

Giấy phép khai thác nước ngầm

Các cơ sở khai thác nước ngầm cần phải xin giấy phép khai thác nước dưới đất ( nước ngầm) để có...

Đăng ký khai thác nước ngầm

Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch...

Giấy phép khai thác nước mặt

Các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến việc khai thác nước mặt sử dụng cho các mục...

Gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất, nước mặt, nước biển

Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác nước dưới đất, nước mặt, nước biển trước khi...

Đối tác

0975 649 380