QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Trong thời đại công nghiệp hóa ngày càng phát triển như hiện nay việc quan trắc môi trường là...

Kỹ thuật bảo quản và xử lý mẫu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3 : 2003) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3:...

Quy định về quan trắc môi trường định kỳ

Nhiều đơn vị kinh doanh, sản xuất, dịch vụ hiện nay vẫn chưa nắm rõ được quy định về quan trắc...

Xử phạt hành chính đối với vi phạm về thực hiện giám sát môi trường

Nghị định 155/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG...

Tần suất quan trắc môi trường định kỳ

Tần suất quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường lao động - Tự nguyện hay bắt buộc???

Nhiều doanh nghiệp sản xuất trên thực tế còn xem nhẹ hoạt động công tác đo kiểm tra môi trường...

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là bắt buộc đối với tất cả các loại hình kinh doanh, không kể quy...

Quan trắc khí thải công nghiệp

Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải từ ống khói, ống thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế...

Phân tích chất lượng nước sinh hoạt, ăn uống

Chỉ tiêu nào quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống?

Quan trắc môi trường

"Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm,...

1 2 Tiếp >>

Đối tác