Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lượng chất thải nguy hại (CTNH) ngày càng gia tăng, tạo sức ép lớn đối với công tác BVMT, đe dọa đến sức khỏe người dân. Vì thế, việc hoàn thiện các quy định trong công tác quản lý CTNH là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

I. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) là gì?

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Trong đó, quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến phân loại, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Sau khi lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, các Doanh nghiệp cần phải báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

II. Đối tượng cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

-     Các chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng quá 120 (một trăm hai mươi) kg/năm đối với các CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600 (sáu trăm) kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác,

-     Trường hợp CTNH thuộc danh sách các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

III. Cơ sở pháp lý đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

-     Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014.

-     Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015, Nghị định của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

-     Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

IV. Cơ quan thẩm định, phê duyệt sổ chủ

Sở Tài Nguyên và Môi Trường thẩm định, phê duyệt sổ chủ CTNH của cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh CTNH.

* Hiệu lực của sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ CTNH làm một lần và được sử dụng mãi mãi. Trong các trường hợp sau phải tiến hành làm bổ sung giấy phép đăng ký.

-     Quy mô - số lượng chất thải nguy hại tăng lên so với số lượng đã đăng ký.

-     Tính chất - thành phần chất thải nguy hại thay đổi.

V. Trình tự, thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

-     Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

-     Xác định nguồn, khối lượng chất thải nguy hại và các loại chất thải khác phát sinh trong quá trình sản xuất.

-     Chủ nguồn thải lập 01 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và nộp trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

-     Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Website: Web: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

VPGD: Phòng 2006, Tòa V2, Văn Phú Victoria, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129

 

Đối tác