Hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Xử phạt hành chính đối với những cơ sở không có ĐTM hoặc KHBVMT

Những đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần hết sức lưu ý để quá trình hoạt động của doanh...

Hồ sơ môi trường cần thiết cho các cơ sở Y Tế

Nhiều cơ sở Y tế, khám chữa bệnh hay phòng khám vẫn băn khoăn về bộ hồ sơ môi trường của doanh...

Cam kết bảo vệ môi trường phòng khám nha khoa, đa khoa

Những thủ tục, hồ sơ môi trường cần thiết cho các cơ sở, phòng khám nha khoa đa khoa trước và...

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Giấy phép môi trường (GPMT)

Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ...

Đánh giá tác động môi trường (EA)

Đánh giá môi trường (EA) là đánh giá các hậu quả môi trường (tích cực lẫn tiêu cực) của một kế...

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ khá quan trọng của 1 doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt...

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lượng chất thải nguy hại (CTNH) ngày càng gia...

<< Trước 1 2 3 4

Đối tác