Sau khi đi vào hoạt động, nếu công ty chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, hay bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải thực hiện

Sau khi đi vào hoạt động, nếu công ty chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, hay bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải thực hiện các thủ tục sau:

1.      Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, quy mô công suất được quy định trong phục lục 2 nghị định 18:2015/BTNMT.

2.      Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn hoạt động của dự án

3.      Đề án bảo vệ môi trường đơn giản nếu quy mô công suất hơn quy mô công suất được thể hiện trong phục lục 2 nghị định 18:2015/BTNMT.

4.      Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ: 2 lần/năm

5.      Nếu công ty sử dụng nước giếng khoan thì làm:

·         Giấy phép khai thác nước giếng khoan. Hết thời gian sử dụng phải làm giấy phép gia hạn khai thác nước ngầm.

·         Báo cáo tình hình khai thác nước ngầm

·         Khi khu vực có nước cấp phải tiến hành Trám lấp giếng khoan

5.      Công ty phát sinh nước thải xây dựng hệ thống xử lý nước thải:

·         Làm giấy phép xả thải

·         Báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước

6.      Hoạt động của công ty phát sinh chất thải nguy hại:

·         Đăng ký Sổ chủ nguồn thải với trường hợp > 600 kg/năm

·         Làm Báo cáo tình hình chất thải nguy hại

·         Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom rác thải sinh hoạt, nguy hại.

7.      Đo môi trường an toàn lao động 1 lần/năm vào cuối năm.

Đối tác