Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

I. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

II. Đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: 

-         Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

-         Giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch (cam kết) bảo vệ môi trường.

-         Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản kế hoạch (cam kết) bảo vệ môi trường.

-         Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

III. Cơ sở pháp lý lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

-     Căn cứ Luật bảo vệ môi trường 2014, được ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014.

-     Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, được ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-     Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, được ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2015, Thông tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

IV. Cơ quan thẩm quyền xác nhận đăng ký

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp sau đây:

-     Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.

-     Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.

-     Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 26/2015/NĐ-CP.

* Thời hạn xác nhận đăng ký đề án đơn giản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/NĐ-CP. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

V. Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện theo quy trình tại Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, gồm các bước sau đây:

-     Chủ cơ sở quy định tại Điều 10 Thông tư 2015/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Điều 17 Thông tư này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

-     Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 19a, Phụ lục 19b kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.

-     Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.

-     Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).

-     Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).

-     Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

Đối tác

0975 649 380