TT

QCVN đã ban hành

1         

QCVN 01:2008/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

2         

QCVN 02:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

3         

QCXDVN 05:2008/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ

 

QCVN 03:2009/BXD (hết hiệu lực)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4         

QCVN 06:2010/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

5         

QCVN 07:2010/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

6         

QCVN 08:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

7         

QCVN 14:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.

 

QCVN 16:2011/BXD (hết hiệu lực)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

8         

QCVN 03:2012/BXD Thay thế QCVN 03:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

9         

QCVN 09:2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

10     

QCVN 17 : 2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

11     

QCVN 10:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

12     

QCVN 12:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

13     

QCVN 16:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

14     

QCVN 18:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

 

Đối tác