TT

QCVN đã ban hành

1         

QCVN 01:2008/BTNMT
QCVN về Nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

 

QCVN 02:2008/BTNMT (hết hiệu lực)
QCVN về Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

2         

QCVN 03:2008/BTNMT
QCVN về Giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

3         

QCVN 04:2009/BTNMT
QCVN về xây dựng lưới toạ độ

4         

QCVN 05:2009/BTNMT
QCVN về chất lượng không khí xung quanh

5         

QCVN 06:2009/BTNMT
QCVN về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

6         

QCVN 07:2009/BTNMT
QCVN về ngưỡng chất thải nguy hại.

7         

QCVN 08:2008/BTNMT
QCVN về Chất lượng nước mặt

8         

QCVN 09:2008/BTNMT
QCVN về Chất lượng nước ngầm

9         

QCVN 10:2008/BTNMT
QCVN về Chất lượng nước biển ven bờ

10     

QCVN 11:2008/BTNMT
QCVN về Nước thải công nghiệp ngành chế biến thuỷ sản

11     

QCVN 11-2:2008/BTNMT
QCVN về Xây dựng lưới độ cao

12     

QCVN 04:2008/BTNMT
QCVN về Phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

13     

QCVN 12:2008/BTNMT
QCVN về Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

14     

QCVN 13:2008/BTNMT
QCVN về Nước thải công nghiệp dệt may

15     

QCVN 14:2008/BTNMT
QCVN về Nước thải sinh hoạt

16     

QCVN 15:2008/BTNMT
QCVN về Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

17     

QCVN 16:2008/BTNMT
QCVN về Mã luật khí tượng bề mặt

18     

QCVN 17:2008/BTNMT
QCVN về Mó luật khí tượng nông nghiệp

19     

QCVN 18:2008/BTNMT
QCVN về Dự báo lũ

20     

QCVN 19:2009/BTNMT
QCVN về Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

21     

QCVN 20:2009/BTNMT
QCVN về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

22     

QCVN 21:2009/BTNMT
QCVN về Khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học

23     

QCVN 22:2009/BTNMT
QCVN về Khí thải công nghiệp nhiệt điện

24     

QCVN 23:2009/BTNMT
QCVN về Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

 

QCVN 24:2009/BTNMT (Hết hiệu lực)
QCVN về Nước thải công nghiệp

25     

QCVN 25:2009/BTNMT
QCVN về Nước thải của bói chụn lấp chất thải rắn

26     

QCVN 26:2010/BTNMT
QCVN về tiếng ồn

27     

QCVN 27:2010/BTNMT
QCVN về độ rung

28     

QCVN 28:2010/BTNMT
QCVN về nước thải y tế

29     

QCVN 29:2010/BTNMT
QCVN về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

30     

QCVN 30:2010/BTNMT
QCVN về khí thải lũ đốt chất thải công nghiệp

31     

QCVN 31:2010/BTNMT
QCVN về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu

32     

QCVN 32:2010/BTNMT
QCVN về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu

33     

QCVN 33:2010/BTNMT
QCVN về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu

34     

QCVN 34:2010/BTNMT
QCVN về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ

35     

QCVN 35:2010/BTNMT
QCVN về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển 

36     

QCVN 36:2010/BTNMT
QCVN về dung dịch khoan và mựn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển 

37     

QCVN 37:2011/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ

38     

QCVN 38:2011/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh

39     

QCVN 39:2011/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

40     

QCVN 40:2011/BTNMT (Thay thế QCVN 24:2009/BTNMT)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

41     

QCVN 41:2011/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

42     

QCVN 42:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

43     

QCVN 43:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

44     

QCVN 44:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ

45     

QCVN 45:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất

46     

QCVN 02:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế.

47     

QCVN 30:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.

48     

QCVN 46:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng  

49     

QCVN 47:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

50     

QCVN 48:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

51     

QCVN 49:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

52     

QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

53     

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

54     

QCVN 51:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

55     

QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

56     

QCVN 54:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất

57     

QCVN 55:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm.

58     

QCVN 56:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải.

59     

QCVN 58:2014/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện

60     

QCVN 58:2014/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất

61     

QCVN 59:2014/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ

62     

QCVN 01-MT: 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

63     

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

64     

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

65     

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

66     

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới biển

67     

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

68     

QCVN 12-MT: 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

69     

QCVN 13-MT: 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

70     

QCVN 60-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

 

Đối tác

0975 649 380