Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực môi trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55.2014.QH13 23/06/2014 Luật bảo vệ môi trường
18/2015/NĐ-CP 14/2/2015 VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
27/2015/TT-BTNMT 29/5/2015 VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
36/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 Quản lý chất thải nguy hại
38/2015/NĐ-CP 24/4/2015 Quản lý chất thải và phế liệu
26/2015/TT-BTNMT 28/5/2015 Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết,
 đề án bảo vệ môi trường đơn giản
17/2012/QH12   Luật Tài nguyên nước
17/2013/TT-BTNMT 21/6/2013  Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
Nghị định 201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
Thông tư 27/2014/BTNMT 30/5/2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
Thông tư 40/2014/TT-BTNMT 11/7/2014 Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
Thông tư 42/2015/BTNMT 29/9/2015 Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước
Thông tư 40/2015/TT - BTNMT 17/8/2015 Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
21/2012/TT-BTNMT 19/12/2012
06/2007/QH12 21/11/2007 Luật hóa chất
113/2017/NĐ-CP 9/10/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
20/2013 /TT-BCT 05/8/2013

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA,  ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
19/2015/NĐ-CP 14/2/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
35/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung làng nhề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Nghị định 44/2016/NĐ-CP 15/05/2016   Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Thông tư số 19/2016/TT-BYT 30/6/2016  Về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động
02/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
63/2014/QĐ-TTg 11/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 105/QĐ-UBND 14/2/2017  về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực: Môi trường, Tài nguyên Nước, Tài nguyên khoáng sản, Khí tượng thủy văn, Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
24/2017/TT-BTNMT 01/9/2017 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
127/2014/NĐ-CP 31/12/2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
80/2014/NĐ-CP 6/8/2014 Về thoát nước và xử lý nước thải

 

Đối tác