Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một trong những hồ sơ quan trọng của một doanh nghiệp khi đã đi vào hoạt động, hồ sơ này giúp cho doanh nghiệp khai báo những thông tin liên quan đến công tác thực hiện bảo vệ môi trường cho cơ quan chức năng xem xét và được phê duyệt cho phép hoạt động. Đồng thời nó cũng là hồ sơ giúp cho doanh nghiệp có thể làm việc với các đối tác nước ngoài khi giao dịch mua bán nếu họ cần

I. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì?

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là loại hồ sơ thể hiện những tác động môi trường do doanh nghiệp gây ra trong quá trình sản xuất. Trong đó có tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, tiếng ồn.

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, Thông tư của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết gồm có 2 loại:

-         Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Bộ.

-         Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Sở.

 

II. Đối tượng cần phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau:

-         Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

-         Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

 

III. Cơ sở pháp lý để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

-         Căn cứ Luật bảo vệ môi trường 2015, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014

-         Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, được ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-         Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, được ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2015, thông tư của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 

IV. Cơ quan thẩm quyền, thẩm định

-         Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

-         Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở trên địa bàn của mình.

* Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết được quy định như sau:

-          Tối đa 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-         Tối đa 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

V. Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

-         Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty.

-         Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của công ty.

-         Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

-         Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

-         Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

-         Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

-         Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án.

-         Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.

-         Gửi cơ quan có chức năng thẩm định, phê duyệt.

Đối tác