Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì ?

đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một trong những hồ sơ quan trọng của một doanh nghiệp khi đã đi vào hoạt động, hồ sơ này giúp cho doanh nghiệp khai báo những thông tin liên quan đến công tác thực hiện bảo vệ môi trường cho cơ quan chức năng xem xét và được phê duyệt cho phép hoạt động. Đồng thời nó cũng là hồ sơ giúp cho doanh nghiệp có thể làm việc với các đối tác nước ngoài khi giao dịch mua bán nếu họ cần.

Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đã đi vào hoạt động trước ngày 1 tháng 04 năm 2015 mà chưa có hồ sơ môi trường như: báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và thuộc phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy mô và công suất tương đương với đối tượng thực hiện báo cáo đtm.

Cũng tương tự như hồ sơ đtm thì đề án bảo vệ môi trường chi tiết này bạn cũng nên lưu ý là những doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thì không cần tham vấn ý kiến cộng đồng, còn những đối tượng không nằm trong khu công nghiệp thì phải tham vấn ý kiến cộng đồng.

Luật quy định lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

· Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

· Căn cứ luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014

· Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

· Tiến hành đến khu vực thực hiện dự án khảo sát những thông tin cần thiết.

· Thu thập thông tin giấy tờ pháp lý liên quan, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu.

· Tập hợp thông tin lập hồ sơ đề án bảo vệ môi trường theo form mẫu của thông tư hướng dẫn đã được quy định.

· Trình ký chủ đầu tư và nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền

· Thành lập hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại công ty.

· Chỉnh sửa bổ sung thông tin mà hội đồng yêu cầu (nếu có)

· Nộp lại hồ sơ chờ phê duyệt và ra giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Nộp đề án bảo vệ môi trường chi tiết ở đâu

Dựa vào quy mô, công suất và lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán của từng doanh nghiệp thì nộp tại:

· Bộ tài nguyên và môi trường

· Sở tài nguyên và môi trường

· Ban quản lý các KCN và chế xuất

Đối tác

0975 649 380