Cam kết bảo vệ môi trường phòng khám nha khoa, đa khoa

Những thủ tục, hồ sơ môi trường cần thiết cho các cơ sở, phòng khám nha khoa đa khoa trước và...

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một trong những hồ sơ quan trọng của một doanh nghiệp khi đã...

Đánh giá tác động môi trường (EA)

Đánh giá môi trường (EA) là đánh giá các hậu quả môi trường (tích cực lẫn tiêu cực) của một kế...

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo...

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ khá quan trọng của 1 doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt...

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lượng chất thải nguy hại (CTNH) ngày càng gia...

Đối tác

0975 649 380