Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long là nhà thầu chính lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy Espoir Hà Nam, chủ đầu là Công ty TNHH Espoir Việt Nam, 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long là nhà thầu chính lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy Espoir Hà Nam, chủ đầu là Công ty TNHH Espoir Việt Nam, 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Thông tin chung dự án:

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Espoir Việt Nam

2. Mục tiêu

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc.

Huy động vốn tự có vào mục đích sản xuất - kinh doanh nhằm tạo lợi nhuận và tích luỹ cho chủ đầu tư, giải quyết việc làm cho xã hội, tăng thu ngân sách cho địa phương, góp phần vào sự tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh Hà Nam

Công suất nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc là 3.000.000 sản phẩm/năm

3. Địa điểm

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc tại: Lô F, đường D1 và N3, Khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Hà Nam

4. Thời gian triển khai lập ĐTM

- Thời gian triển khai: Tháng 12/2015

- Thời gian hoàn thành: Tháng 2/2016

 

Đối tác

0975 649 380